Villkor

Terms & Condtion


Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan du beställer varor och tjänster från hemsidan. När du beställer varor och tjänster från den här appen, godkänner du de allmänna villkoren.

Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som iLunch tillhandahåller.

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid beställning av mat och/eller dryck inklusive leverans av beställd mat och/eller dryck som tillhandahålls via iLunchs nedladdningsbara mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) av iEatt AB, org. nr 559184-3494, adress Klara Norra Kyrkogata 32, 111 22 Stockholm (hädanefter benämnt ”iLunch”, ”Vi” och/eller ”Oss”).

iLunch äger Tjänsten och driver densamma innebärande tillagning/förberedelse av mat och/eller dryck, vilken sedan transporteras och levereras av vårt bud till dig som Kund. iLunchs verksamhet är registrerad hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm. Registreringen innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av kommunen. När du blir Kund hos oss på iLunch så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund, vilka rättigheter och skyldigheter du respektive vi har. Genom att skapa en profil via iLunchs mobilapplikation (hädanefter benämnd ”Appen”) och använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

1.    Allmänt om Tjänsten

Tjänsten som iLunch erbjuder dig som konsument innebär att du som Kund beställer mat och/eller dryck via Appen (benämns nedan som ”Måltiden”). På Appen komponerar du den måltid du vill beställa. Efter att Kunden lagt en beställning via Appen ombesörjer iLunch, som en del av Tjänsten, att Måltiden transporteras till den leveransadress du angett. Du betalar för Måltiden där leverans ingår direkt i Appen vid beställningstillfället. Du betalar alltså inte till det bud som levererar Måltiden till dig.

1.2    Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via appen. Först väljer du dag och tid för leverans, sedan väljer du en eller flera måltider du önskar köpa. Observera att iLunch aldrig tar emot beställningar av Måltider via mail eller via hemsidan.

1.3    Livsmedelshantering efter leverans

Så snart du som Kund mottagit Måltiden övergår ansvaret för maten till dig som Kund. iLunch ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden efter tidpunkten för avlämningen. Om du inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

Maten tillagas och paketeras av iLunchs kök. Måltiden är färsk vid leverans och därmed avsedd att förtäras av Dig i direkt anslutning till att Måltiden levereras till Dig. Eftersom Måltiden ska ätas direkt när leverans skett tar iLunch inget ansvar för Måltidens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till leverans ansvarar Kunden således själv för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när Måltiden levererats av iLunch till den av kunden angivna leveransadress.

1.5    Innehåll och komponenter i Måltiden

Via Hemsidan och Appen presenterar iLunch en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i Måltiden. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

För övriga frågor relaterad till specialkost, en beställning, leverans, matallergier eller i övrigt hänvisar vi till iLunch FAQ som finns tillgänglig via Hemsidan här.

2.    Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

2.1    Priser

Aktuella priser per Måltid och för leveransen visas alltid via Appen. iLunch äger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Appen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Appen.

2.2    Introduktionspris och kampanjer

Vid de tillfällen då iLunch erbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med iLunch som avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. iLunch förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

2.3    Betalning

Som Kund hos iLunch betalar Du via Swish eller kontokort i direkt anslutning till när Du genomför en beställning via Appen.

3.    Dina åtaganden som Kund hos iLunch

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du registrerat dig som Kund och genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-post adress Du angivit vid registreringen innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid registrering ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Du som Kund har inte rätt att använda iLunchs varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

4.    Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd ”PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. iLunch värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

iLunch behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företaget iLunchs tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-­området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för iLunchs räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av iLunch kan komma att lämnas ut till en eller flera av iLunchs AB:s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som iLunch behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår hemsida, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. iLunch ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktigt leveransadress, e-­postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

5.    Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

5.1    Reklamation och feedback

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den Måltid som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss omedelbart via vår kundtjänst. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. iLunch förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2    Ångerrätt

Försäljningen av mat via iLunch omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

6    Kundtjänst

iLunch tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-­postinfo@iLunch.se.

7    iLunch rätt att avsluta Tjänsten.

iLunch reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

8    Övrigt

iLunch förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt

Du är skyldig att ersätta iLunch för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat iLunch i anledning av brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende iLunch ansvar gentemot dig som Kund:

Utöver vad som anges i Villkoren lämnar iLunch inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom iLunch via Hemsidan eller Appen, iLunch lämnar inte heller några garantier beträffande Hemsidans och/eller Appens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

iLunch ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Du skickar in till iLunch eller material eller information som Du tar emot. Vidare ansvarar inte iLunch för brottsliga gärningar som begås med användning av iLunch tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

iLunch ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från iLunch.

Detta gäller dock inte om iLunch orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

iLunch förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler Måltider om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-­liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för iLunch, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. iLunch åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en leverans kan komma att bli sen alternativt om leveransen riskerar att utebli helt. Självklart debiterar inte iLunch för utebliven Måltid om skälet för den uteblivna maten beror på iLunch.

9.    Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan iLunch och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

Stockholm april 2019.

go to top